ÇFARË MUND TË BËHET QË TË PARANDALOHET KEQPËRDORIMI DHE LËNIA PAS DORE E FËMIJËVE?


I duhet then sa me pare stop dhunes se femijeve.

Disa nga përgjigjet më efektive për luftën kundër
keqpërdorimit dhe lënies pas dore të fëmijëve janë të
koncentruara në ngritjen e fëmijëve, në mardhëniet
prindë-fëmijë dhe mjedisin familjar, duke përfshirë:
– Trajnim për prindër: informim i prindërve për
zhvillimin e fëmijës, poashtu edhe për besnikërin
dhe lidhshmërin, si dhe mësimin e tyre se si ti
shfrytëzojnë metodat edukative dhe si të
kontrollojnë konfliktin familjar,
– Programe me vizita shtëpiake: këtu hyjnë vizita të
rregullta nga motra medicinale ose puntorë tjerë
shëndetësor në shtëpinë e familjeve me nevoja
speciale për përkrahje rreth përkujdesit për fëmijët,
ose atje ku egziston reziku për maltretimin e tyre.
Intervenimet mund të pëmbajnë këshillime, trajnime
dhe udhëzime për në specijalist ose agjenci tjera.
Megjithatë, programet që mw sw pari fokusohen në
ruajtjen e familjes pa i trajtur thelbësisht arsyet qw
janë më pak efektive.Ata që përfshinë shkallë të lartë
të pjesmarjes, duke përdorur metodin që mbindërton
forcat e familjes dhe përfshinë elementet e përkrahjes
sociale, duket se prodhojnë rezultate më të mira nga
ata pa kompetenca të tilla.fyfjyitg
Punwtorët shëndetsorë kanë rolë kryesorë në
zbulimin, trajtimin dhe udhëzim të rasteve të
keqpërdorimit dhe lënies pas dore, poashtu edhe në
paraqitjen e dyshimit për maltretim deri tek instancat
përkatëse. Për ta lëhtësuar zbulimin dhe paraqitjen e
rasteve, organizata të shumta shëndetësore zhvilluan
programe adekuate për trajnim.
Derisa vlersimet e këtyre programeve tregojnë
përmirsim në njohuritë e puntorëve shëndetësorë për
keqpërdorim dhe lënie pas dore të fëmijëve, nuk dihet
cili është ndikimi i programeve për trajnim ndaj
rezultateve tjera, si p.sh., mbrojtje e përmirësuar dhe
udhëzim i fëmijëve.
Qasje tjera për preventim të keqpërdorimit dhe lënies
pas dore, fokusohen në:
– terapi dhe shërbime tjera për fëmijë që kanë qenë
dëshmitarë ose kanë përjetuar maltretim,
– programe terapike për kryerësit,
– masa juridike si burgim, ndjekje, shërbime për
mbrojtjen e fëmijve dhe sisteme për informim
vullnetar dhe të patjetërsushëm që do të ndihmojnë
në zbulimin e rasteve të keqpërdorimit.
Të dhënat e deri tanishme për efektivitetin e këtyre
metodave janë shumë të kufizuara. Vlerësimi adekuat
nuk u është bërë për të shumtat.
Më së shumti shfrytëzohen inicijativa të bazuara në
bashkësinë që të adresohet problemi. Derisa disa janë
shkollore (trajnimi i fëmijve se si ta njohin situatën
kërcnuese dhe mësimi i tyre me shkathtësi për
mbrojtje nga keqpërdorimi), tjerët përfshijnë
bashkpunim të shumë sektorëve për ngritjen e
njohurive, të vetëdijes, poashtu edhe për përmirsimin
e shërbimeve.
U përdorën edhe mediumet dhe lloje tjera të fushatave
preventive që të stimulohet veprim i shoqërisë dhe që
të ndërrohen modelet e sjelljes.
Në nivel të shoqërisë mundw që të bëhet shumë që të
preventohet keqpërdorimi dhe lënia pas dore e
fëmijëve. Këtu përfshihen edhe masat për ballafaqim
me varfërinë, për përmirsimin e arsimimit dhe
mundësive për punësim, poashtu edhe për rritjen e
disponueshmërisë dhe kualitetit tw mbrojtjes së
fëmijëve. Këto përmasa kanë potencijalin që të
barazojnë situatën e pabarazisë sociale dhe
ekonomike dhe ti përmirësojnë rezultatet në favor të
fëmijëve.fdujftrit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s