PRESPEKTIVAT NDËRKULTURORE DHE ÇËSHTJET KONTRAVERSE


Logo-Mani21Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve reflektohet në statusin e fëmijës në shoqëri,  në konceptet mbizotëruese për fëmijërinë, shembujt e mveshjeve për fëmijë, kushteve të jetesës dhe infrastrukturës të ndërlidhur me ta. Gjithashtu, shfaq një çështje të madhe sa i përket statusit të familjes dhe po ashtu statusit të femrës në atë shoqëri.

Një shembull tipik i këndvështrimeve kundërshtuese ndërlidhet me ndëshkimin trupor të fëmijëve. Përderisa çdo kod penal në të gjithë botën përshkruan se goditja me qëllim lëndimi është një akt kriminal në mes të të rriturve, parmi i njëjtë nuk është i aplikuar te fëmijët. Në vend të kësaj mund të gjeni diskutime në një numër të “arsyeshëm” të goditjeve me kamxhik,  regullore mbi madhësinë dhe materialin e shufrës, apo kërkesën e pranisë së mjekut gjatë ndëshikimit. Është shokuese të shohësh se deri më tani janë vetëm dhjetë shtete në botë, të cilat plotësisht e kanë hequr dënimin trupor. Komisioni mbi të Drejtat e Fëmijës është fokusuar në dhunën mbi fëmijë nga shteti, në familje dhe shkollë gjatë dy diskutimeve tematike më 2000 dhe 2001.  Sipas rekomandimeve të tyre, një studim i madh i KB mbi dhunën ndaj fëmijëve u fillua në vitin 2002 në mënyrë që të tërheqë vëmendjen politike botërore për këtë problem.

Edhe një çështje brengosëse e diskutueshme, për shembull, statusi i vajzave (p.sh. “parapëlqimi i djalit” në familje, arsimim, punësim,  interpretimet restriktive të ligjeve religjioze, praktikat tradicionale si prerja e gjenitaleve të femrës, qasje në shërbimet e shëndetsië gjinekologjike), => Moduli për të Drejtat e Femrave apo problemi i fuqisë punëtore të fëmijëve, të cilët janë të lidhur me faktorë dhe kushte të ndryshme në shtetet përkatëse, duke përfshirë strukturën ekonomike, shkallën e papunësisë, varfërinë, kualitetin e sistemit arsimor, statusin e familjeve dhe femrave. => Moduli i punës.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s